Top menu

Technologia Google TłumaczTłumacz

Tradycyjne · Lokalne · Naturalne produkty obszarów LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej i CK Podkarpacie

Regulamin portalu Tradycyjne, lokalne, naturalne produkty obszarów LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej i CK Podkarpacie

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument  jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.)  i określa  ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu, dekowanemu rozpowszechnianiu i promocji produktów lokalnych, pn.  „Tradycyjne, lokalne, naturalne” zwanego dalej „Portalem”.
 2. Korzystanie z usług Portalu warunkowane jest zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu przez Wystawców oraz respektowaniem przez nich obowiązujących przepisów prawa.
 3. Serwis zapewnia możliwość pobrania, utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.
 4. Celem Portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne” jest umożliwienie bezpłatnej promocji produktów lokalnych oferowanych głównie przez Wystawców z terenu partnerskich  LGD: Rozwój Ziemi Lubaczowskiej i  C.K. Podkarpacie oraz dotarcie do jak najszerszego grona Konsumentów, z informacją o produktach lokalnych i istniejących kanałach ich dystrybucji, kierowaną bezpośrednio  od  producentów.
 5. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:
  1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument o nazwie „Regulamin portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne”
  2. Administratorze – rozumie się przez to partnerskie podmioty  zarządzające Portalem „Tradycyjne, lokalne, naturalne”, którymi są działające wspólnie Lokalne Grupy Działania: Rozwój Ziemi Lubaczowskiej z siedzibą w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów, tel. +48 573 339 677, +48 (16) 166321717; e-mail: lgd.lubaczow@gmail.com oraz Lokalna Grupa Działania CK Podkarpacie, z siedzibą w Czudcu, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, tel. + 48 (17) 276 47 96, e-mail: ckpodkarpacie@czudec.pl
  3. Wystawcy – rozumie się przez to podmiot który założył konto/profil  i uzyskał zgodę Administratora nabywając tym samym prawo korzystania z funkcji  portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne” w celu zamieszczenia określonych regulaminem treści i fotografii dotyczących produktów lokalnych. (Wystawcami mogą być: rolnicy, producenci rolni, producenci i przetwórcy regionalnej i ekologicznej żywności, stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy rękodzieła ludowego, hodowcy, sprzedawcy usług realizowanych w oparciu o tradycyjne zasoby lokalne.)
  4. Produkcie lokalnym - to wyrób lub usługa, którą charakteryzują specyficzne   surowce,   unikalne   technologie,   związek   z  danym regionem   i jego   kulturą. Z produktem  lokalnym utożsamiają się mieszkańcy regionu, wytwarzane są w sposób tradycyjny, niemasowy
   i przyjazny dla środowiska. Produkt lokalny jest swoistą wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru. Produkt lokalny stwarza szansę poprawy jakości życia mieszkańców poprzez poprawę sytuacji ekonomicznej Wystawców, zapewniając jednocześnie pozytywne efekty środowiskowe i społeczne.
  5.  Portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne” – rozumie się przez to stronę dostępną pod  adresem: www.nasze-lokalne.pl.
  6. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta
   z portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne”  oraz ma możliwość przeglądania Profili Wystawców, korzystania z wyszukiwarki Produktów i Wystawców oraz innych treści, które Administrator udostępnia Użytkownikom.
  7. Profilu – oznacza indywidualne, elektroniczne konto Wystawcy, aktywowane przez Administratora po dokonaniu przez Wystawcę rejestracji, w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usług Portalu. Konto Wystawcy – stanowi wizytówkę elektroniczną zawierającą dane kontaktowe Wystawcy, fotografie, opisy, ew. ofertę oraz wszelkie informacje udostępnione przez Wystawcę dobrowolnie na portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne”, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy. Za treść oraz jakość informacji na  Profilu odpowiada Wystawca.
  8. Produkcie – rozumie się przez to produkt/usługę  promowaną i oferowaną za pośrednictwem Portalu przez Wystawcę, z możliwym przypisanym certyfikatem lub oznaczeniem, udostępnione dobrowolnie za pośrednictwem portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne” w formie elektronicznej  wizytówki zawierającej dane producenta, zdjęcia, opisy produktu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy; za produkt uważa się również ofertę hodowców zwierząt oraz podmiotów oferujących usługi oparte o tradycjach lokalnych.

 

§2
Warunki korzystania z portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne”.

 1. Korzystanie z portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne” jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Przeglądanie Portalu oraz podstron/ profili Wystawców nie wymaga Rejestracji.
 3. Treści prezentowane na stronach Portalu  „Tradycyjne, lokalne, naturalne”, szczególnie ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie służą promocji i są zaproszeniem do składania ofert.
 4. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Portalu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer >= Edge, Mozilla Firefox >= 70.0, Opera >= 65, Google Chrome >= 80. lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Portalu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu. Zastosowano także środki ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym w formie druku powiększonego.
 5. Administrator stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Portalu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Portalu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Portalu.
 6. ??? Wystawianie produktów możliwe jest po uprzednim zarejestrowaniu Wystawcy i uzyskaniu dostępu do portalu  nadanego  przez Administratora. Złożenie wniosku o nadanie uprawnień Wystawcy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. ???
 7. Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator zastrzega, że nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła dostępu. Użytkownik winien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania do Konta Użytkownika, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 8. Akceptacja Regulaminu przez Wystawcę jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  2. dobrowolnie przystępuję do korzystania z Usług portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne”;
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz wszelkie informacje, zamieszczone na moim Profilu są zgodne z prawdą;
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w §5 niniejszego Regulaminu;
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości od Administratora oraz informacji systemowych o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne”.
  6. odpowiadam za treść i jakość zamieszczonych na swoim profilu informacji oraz za jakość proponowanych produktów i usług
 9. Wystawca wyraża zgodę na wykorzystanie materiałów ze swoim wizerunkiem, logotypem swojej firmy lub innymi formami identyfikacji wizualnej w celu promocji za pomocą portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne” oraz stron Internet i kont w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie na Stronach Portalu  przez Użytkowników zakazanych treści (z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści zamieszczonych w Serwisie Internetowym przez Wystawcę, Administratorowi przysługuje prawo do ich bezzwłocznego usunięcia wraz z Kontem Wystawcy.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Wystawców w ramach Portalu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich zawartych umów sprzedaży, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiące naruszenia postanowień Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność promowanych na Profilach produktów/usług lokalnych, za zdolność Wystawców do sprzedaży oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Wystawców na Stronie Internetowej Portalu.
 12. Każdy Wystawca po zalogowaniu ma prawo wglądu do publikowanych przez siebie danych oraz ich edytowania po zaakceptowaniu przez Administratora w celu aktualizacji i modyfikacji swojego Profilu.
 13. Wystawca może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi oraz zgłosić Administratorowi chęć usunięcia Profilu Wystawcy. Administrator usuwa Profil Wystawcy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od Wystawcy.
 1. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za oferowane przez siebie produkty/usługi
  realizując obowiązek posiadania wszelkich ustanowionych prawem wymagań, uzgodnień, pozwoleń,
  zgłoszeń, uzyskanych certyfikatów (jeśli się na nie powołuje) oraz zezwoleń związanych z wprowadzaniem oferowanych produktów do obrotu.  
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do nie zaakceptowania bądź usuwania treści ogłoszenia (w całości lub w części) , w przypadku gdy:
  1. są niezgodne z formułą oraz tematyką portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne” bądź naruszają Regulamin, a Wystawca nie stosuje się do uwag Administratora;
  2. naruszają prawo, dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.
 3. W przypadku, gdy Administrator stwierdzi, że Wystawca nie stosuje się do postanowień  niniejszego Regulaminu, ma prawo usunąć jego Profil, po uprzednim powiadomieniu go drogą elektroniczną o tym zamiarze (za pośrednictwem adresu e-mail bądź telefonu podanego w procesie rejestracji).
 4.  Zakazane jest umieszczanie przez Wystawcę treści o charakterze bezprawnym, pornograficznym lub innych, naruszających przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykorzystywanie przez Wystawcę niniejszego Portalu, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora..
 5. Administrator zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości zasobów portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne”.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek redakcyjnych (w szczególności błędy literowe, ortograficzne, interpunkcyjne, gramatyczne, fleksyjne, których redakcja nie powoduje zmian merytorycznych) w treściach wprowadzanych przez Wystawców. ?????????? (wykreśliłabym skoro za treść odpowiada Wystawca)
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnego przenoszenia oferowanych produktów między kategoriami.

 

§3
Podmioty uprawnione do rejestracji na portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne”

Uprawnionym do rejestracji na portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne” oraz uzyskania statusu  Wystawcy, jest podmiot, który jest wytwórcą, producentem lub usługodawcą produkującym/świadczącym usługi w oparciu o tradycyjne zasoby lokalne obszaru objętego działalnością LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej i LGD CK Podkarpacie.

§4
Rejestracja Wystawcy

1. Aby  utworzyć konto na Portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne”,   Wystawca zobowiązany jest dokonać Rejestracji.

2. W celu Rejestracji Wystawca wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony przez Administratora na stronie Portalu i przesyła wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną. Podczas Rejestracji Wystawca ustala indywidualne Hasło składające się z liter cyfr i znaków specjalnych.

3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Wystawca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, i akceptacji przez Administratora Wystawca otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji.  Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usług określonych niniejszym Regulaminem, zaś Wystawca uzyskuje możliwość dostępu do indywidualnego Profilu.

5. Po zalogowaniu do swojego Profilu Wystawca ma możliwość w dowolnym momencie samodzielnie poprawiać i zmieniać wprowadzone dane. Wystawca odpowiada za aktualność i poprawność danych oraz wprowadzania koniecznych zmian bez wezwania.

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Administrator zwraca się do Wystawcy z prośbą o wyjaśnienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Wystawcę lub kontaktuje się z nim telefonicznie.

7. W przypadku negatywnej weryfikacji danych, Administrator informuje Wystawcę o powodach uniemożliwiających zarejestrowanie na portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne”.

 

§ 5

Odpowiedzialność Wystawcy w zakresie zamieszczanych przez niego treści.

 1. Zamieszczając treści na Profilu oraz udostępniając je Wystawca dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania  zamieszczonych treści.  Administrator nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne jako narzędzie do promocji produktów, usług lokalnych oraz korzystających z Portalu Wystawców.

2. Wystawca oświadcza, że:

1) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do  zamieszczonych na Profilu utworów, przedmiotów, praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane na Profilu treści;

2) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług Portalu danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

3. Wystawca nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług Portalu,  danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług Portalu treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym w tym odnośników i adresów do innych, konkurencyjnych stron internetowych.

4. Zabronione jest zamieszczanie przez Wystawców w ramach korzystania z usług Portalu treści, które mogłyby w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Administratora;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

§ 6

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator informuje, iż podanie przez Wystawcę swoich danych osobowych w celu zamieszczenia informacji o charakterze handlowym na stronie internetowej www.nasze-lokalne.pl – jest świadomą zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, z siedzibą w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów, tel. +48 573 339 677, +48 (16) 166321717; e-mail: lgd.lubaczow@gmail.com oraz Lokalna Grupa Działania CK Podkarpacie, z siedzibą w Czudcu, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, tel. + 48 (17) 276 47 96,
  e-mail: ckpodkarpacie@czudec.pl.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w LGD Rozwój Ziemi Lubaczowskiej oraz LGD CK Podkarpacie możliwy jest poprzez e-mail: lgd.lubaczow@gmail.com lub ckpodkarpacie@czudec.pl .
 1. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zamieszczenia informacji promujących produkt/usługę na stronie internetowej Administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane na stronie internetowej Administratora www.nasze-lokalne.pl  zgodnie z proponowaną przez Wystawcę treścią.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieoznaczony od momentu rejestracji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia swojej zgody  na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – na zasadach określonych w art. 7 ust.3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczonego przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych – na zasadach określonych w art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne”  Wystawca może zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: lgd.lubaczow@gmail.com lub ckpodkarpacie@czudec.pl , lub telefonicznie: +48 573 339 677, +48 (17) 276 47 96.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do portalu „Tradycyjne, lokalne, naturalne” z przyczyn niezależnych od niego.
 3. Wszelkie prawa do Portalu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Portalu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 5. Informacja o zmianie niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie nasze-lokalne.pl

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.

Zamknij komunikat